§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią
umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę
zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje
warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Jess Hotel & Spa

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa w pokojach trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
3. Życzenie przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić najpóźniej do godz. 10:00 w dniu, w
którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, w przypadku niedokonania wcześniej pełnej
płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez
wyrządzenie szkody na mieniu hotelu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w
hotelu.
6. Gość za dodatkową opłatą może przedłużyć dobę hotelową po stawce obowiązującej na dany dzień:
1.
*Obowiązuje powiadomienie recepcji.
7. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§3 REZERWACJA I REJESTRACJA

1. Podstawą rejestracji Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz wypełnienie karty rejestracyjnej.
2. Każdy z Gości rejestrujący się w pokoju (Gość główny oraz osoby towarzyszące) zobligowany jest podać swoje dane i złożyć podpis na karcie
rejestracyjnej we wskazanym miejscu.
3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom –niezarejestrowanym w Hotelu, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za
4.pobyt opłatę.
4. W Hotelu mogą zostać zakwaterowane tylko osoby, które nie cierpią na żadne choroby zakaźne.
5. Osoby niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać gościnnie w pokoju hotelowym od 7:00 do godz. 22:00
6. Hotel pobiera depozyt (w gotówce lub na karcie debetowej/kredytowej) w wysokości 500pln lub więcej za apartament za dobę.
7. Hotel zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji karty kredytowej podanej do gwarancji rezerwacji przed datą planowanego przyjazdu.
8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 23:59 w przeddzień przyjazdu w lub w przypadku nie dotarcia Gościa w
zaplanowanym terminie do Hotelu, Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, że nie była to rezerwacja bezzwrotna –w
takim przypadku Hotel obciąży Gościa opłatą za całość zaplanowanego pobytu. Opisana powyżej możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji pokoju
do godziny 23:59 w przed dzień przyjazdu, nie dotyczy ofert specjalnych, w szczególności publikowanych na stronie internetowej hotelu lub za
pomocą różnych innych platform internetowych, prowadzonych przez podmioty trzecie, których celem jest pośredniczenie w zawieraniu umów. W
takim wypadku możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji jest możliwa, jedynie w przypadku gdy opublikowana oferta przewiduje taką możliwość.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby lub/oraz po wejściu Gościa do pokoju, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę
hotelową.
10. Anulacja rezerwacji
1.
*Zależne od warunków rezerwacji.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Hotel Świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie zastrzeżeń do Recepcji, co umożliwi
pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
4. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
5. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z:
6. Na życzenie Gościa przebywającego w Hotelu z małymi dziećmi do 2 lat do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko, w
przypadku dostępności.
7. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za usługi, produkty hotelu lub/oraz koszt wyrządzonych szkód w
hotelu w przypadku nie uregulowania należności przez Gościa w Hotelu. Innymi słowy hotel może podjąć decyzję o obciążeniu karty
Gościa w przypadku jego nieobecności i tylko wtedy kiedy Gość jest nieosiągalny a jego pobyt w hotelu się zakończył.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 13 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
2. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych
powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Osoby nieletnie nie mogą się rejestrować bez obecności i potwierdzonej rejestracji osoby dorosłej –opiekuna prawnego.
4. Nieletni do 13 roku życia mogą używać wind hotelowych tylko pod opieką osób dorosłych.
5. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób lub osób odwiedzających te ostatnie. Hotel zastrzega
sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. Niezależnie od cennika hotel zastrzega
sobie prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody.
6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka
zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do
zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
7. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz
sprawdzić zamknięcie drzwi.
8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w razie opóźnienia się Gościa z
uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresie
określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających
wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, TYLKO jeżeli przedmioty te zostaną w sejfie w pokoju zajmowanym przez Gościa. Wszystkie
pokoje hotelowe wyposażone są w sejfy umieszczone w szafie.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot
pieniężnych, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym a także przedmiotów wielkogabarytowych, których
zdeponowanie jest utrudnione.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany przez
Gościa adres na jego koszt w wypadku wyraźnej prośby/dyspozycji Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa
te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie ulegną one kasacji.

§8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

§9 REKLAMACJE

1. Goście maja prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja/Manager on Duty
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Za dodatkową opłatą 150 PLN Hotel akceptuje małe psy lub koty w wybranych pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany
jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę.
2. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt do gastronomicznej części hotelu. Dotyczy to sali śniadaniowej, restauracji, Baru a
także sali konferencyjnej i Sen SPA.
3. Palenie w pokojach oznakowanych ‘dla niepalących’ oraz przestrzeni publicznej hotelu jest zabronione. Za złamanie zakazu gość
zostanie obciążony kwotą w wysokości 500zł brutto za każdą dobę gdzie stwierdzono, że Gość w pokoju palił (zapach, niedopałki, popiół w
pokoju). Zakaz palenia dotyczy również papierosów elektronicznych.
4. W Hotelu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani
iluminacyjnych.
5. Hotel nie przechowuje żywności Gości ze względów sanitarno-epidemiologicznych.
6. Hotel nie wydaje Gościom leków.
7. W Hotelu nie obsługuje się osób w stanie nietrzeźwym.
8. Hotel nie świadczy usług wymiany obcej waluty. Hotel może przyjąć płatność w walucie obcej, po kursie i tylko w walucie wyświetlanej
na tablicy walut w recepcji.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych–świec, grzałek i innych urządzenia nie
stanowiących wyposażenia pokoju.
10. Hotel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pokoju raz na 24 godziny.
11. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom
nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
12. Zakazuję się prowadzenia w Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
13. Wszelkie inne kwestie regulują wewnętrzne procedury hotelu